Botime

Botime

Cover Buch 02 Breit161

Aspekte socio-kulturore në prozën e Martin Camajt. Një analizë në kuardrin e semantikës interpretative (Albanische Forschungen 24). Harrassowitz, Wiesbaden 2006. ISBN: 3-447-05410-7.

Aspekte socio-kulturore në prozën e Martin Camajt. Një analizë në kuardrin e semantikës interpretative (Albanische Forschungen 24).

Kthesat politike dhe sociale të viteve 90 në Shqipëri dhe Kosovë sollën me vete dhe ndryshimin e konteksteve letrare e kulturore në tërë hapësirën shqipfolëse. Pikërisht këto të fundit bënë të mundur që autorë dikur të ndaluar, mes të cilëve edhe autori në eksil Martin Camaj, të gjejnë vend në skenën e letrave shqipe. Trajtimi i krijimtarisë letrare të Camajt, veçanërisht i prozës së tij fokuson si tematikë themelore botën e malësorit, gjë e cila gjen shprehje në të qenit malësor. Analiza e tërë materialit gjuhësor bazohet në një sistem binar të dyfishtë, i cili ravijëzohet në makrokozmosin e botës shqiptare dhe në mikrokozmosin e botës malësore. Ky sistem shërben si ngrehinë për analizën semantike, e cila shtjellohet përmes izotopive „natyrore“, „ekonomike“, „historike“ dhe „kulturore“. Kjo lloj analize mundëson ngërthimin e aspektit socio-kulturor dhe dëshmon që koncepti mal tek Camaj është një fjalë çelës, e cila në prozën e tij është përvijuar në mënyrë plastike, komplekse e në lëvizje, brenda mjedisit social e ekonomik, në një kuadër historik dhe me specifikën kulturore përkatëse. Në mënyrë të përmbledhur koncepti i mësipërm është një copëz vendlindje e marrë me vete në eksil.

Botimi i recensionit bëhet me miratimin e Shtëpisë Botuese Harassowitz, Wiesbaden

Autor i recensionit: M. Schmidt-Neke

Artikuj

 • Xhyra-Jonida (1999) Shqipërime (Charles Baudelaire dhe Paul Verlaine). Në: Haemus, Revistë evropiane dygjuhëshe kulturore dhe traditash. Nr. 2-3, 1999, Bukarest, f. 237-241.
 • Xhyra, Jonida (2001) Die sonderbare Sprache einer sonderbaren Welt. Në: Newsletter Albanien 29, f. 12-13.
 • Xhyra, Jonida (2001) Kundërvënie dhe zhvendosje kuptimore. Në: Filologji 9. Universiteti i Prishtinës. Prishtina, f. 127-144.
 • Xhyra, Jonida (2002) Paradigma e lëvizjes tek Gjahu i malësorëve i K. Kristoforidhit. Në: Përmbledhje me studime për Kostandin Kristoforidhin. Universiteti Aleksandër Xhuvani Elbasan. Elbasan, f. 186-206.
 • Xhyra, Jonida (2003) Studimi Shqipëria venedikase i historianit Oliver Jens Schmitt. Në: Studime historike 3-4. Instituti i historisë, Tirana, f. 15-35.
 • Xhyra, Jonida (2003) Semantika e dashurisë në poemën Këngët e Milosaos e Jeronim De Radës. Në: Seminari XXII ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Prishtina, gusht 2003. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filologjik, f. 22-29.
 • Xhyra, Jonida (2005) Semantika e vetmisë. Në: Seminari XXIV ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Prishtina, gusht 2005. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filologjik, f. 81-88.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2010) Verzeichnis der Schriften Martin Camaijs, Në: Wir sind die Deinen. Studien zur albanischen Sprache, Literatur und Kulturgeschichte, dem Gedenken an Martin Camaj (1925/1992) gewidmet (= Albanische Forschungen, Vëllimi 29), Harrassowitz, Wiesbaden, f. 51-75.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2010) Berührungspunkte zwischen Ungaretti und Camaj. Në: Wir sind die Deinen. Studien zur albanischen Sprache, Literatur und Kulturgeschichte, dem Gedenken an Martin Camaj (1925/1992) gewidmet (= Albanische Forschungen, Vëllimi 29), Harrassowitz, Wiesbaden, f. 113-126.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2012) Eine vergleichende Betrachtung der Reden zweier Diktatoren. Në: Studime për nder të Rexhep Ismajlit me rastin e 65-vjetorit të lindjes. Universiteti i Prishtinës, Prishtina, f. 769-781.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2014) Herausforderungen und Perspektiven für Albanisch als Fremdsprache. Në: Albanische Universitätsstudien. Vëllimi 11, Didaktik-Linguistik-Literatur-Genderpädagogik. Athena-Verlag, Oberhausen, f. 97-108.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2014) Bisedë me piktorin Gjelosh Gjokaj. Në: Hylli I dritës. E përkohshme kulturale -letrare, janar-qershor 2014, nr. 1-2, f. 123-129.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2015) Semantika e kombit në poemën e De Radës “Skanderbegu i pafan”. Në: Letërsia dhe kultura arbëreshe: Jeronim De Rada në 200-vjetorin e lindjes. Universiteti i Elbasanit, Elbasan, f. 451-454.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2015) Profili i një filologu dhe kufijtë e filologjisë. Në: Hylli I dritës. E përkohshme kulturale -letrare, janar-qershor 2015, nr. 1-2, f. 306-315.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2015) “Parlons albanais” dhe disa probleme në përvijim e sipër të shqipes si gjuhë e huaj. Në: Remzi Përnaska. Personalitet i gjuhësisë shqiptare. Universiteti i Elbasanit. Elbasan, f. 139-145.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2016) Shkoklitje socio-kulturore në “Oxford Albanian-Englisch Dictionary” (OEAD) hartuar nga Newmark. Në: Studimet albanistike në Amerikë. Akademia e shkencave dhe e arteve e Kosovës, Prishtina, f. 301-315.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2016) Übersetzungsproblematik bei Packungsbeilagen ins Albanische.Në: Übersetzung, Literatur und Kultur als Brücken zur interkulturellen Kommunikation IX. Konferenz der germanistischen Abteilung, 5. Mai 2015. Vëllimi 1. Tirana, f. 217-229.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2016) Semantika e përkryerjes (Sprovë për një interpretim të figurës së Serafina Topisë). Në: Perla. Revistë shkencore – kulturore tremujore. Viti XXI, 2016, Nr. 1/74. Tiranë, f. 47-55.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2017) …vazhdoj t’i dua shqiptarët (bisesë me Dr. Robert Elsie.Në: Gazeta shqiptare, 22 tetor 2017, viti XXIII, Nr. 7330.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2018) Përthyerje të kultivuara në Albanologji: Marie Amelie Freein von Godin. Në: Konferencë shkencore ndërkombëtare “Studimet albanistike në vendet ku flitet gjermanisht”. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Prishtina, f. 695-715.

Kumtesa

 • Xhyra-Entorf, Jonida (2014) Plurilingualizmi dhe problematika e tij në veprimtarinë shkencore. Referim mbajtur në Konferencën Ndërkombëtare: Plurilingualizmi në arsimin e lartë. Universiteti „Aleksandër Xhuvani“, Elbasan, 9-10 maj 2014.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2014) Zbulimi i botës shqiptare përmes udhëpërshkrimeve të Nopçës. Referim mbajtur në Konferencën Ndërkombëtare „Albanians and Hungarians: Historical Similarities and Differences in Centuries. The Contribution of their diasporas in their mutual recognition” Eȍtvȍs Loránd University and The Albanian Studies Program, Budapest 26-27 maj 2014.
 • Xhyra-Entorf, Jonida (2015) Rrugëtime leksemash në horizontin largpamës të një gjuhëtari. Kontributi i studjuesit M. Çeliku për sistemin leksikor dhe terminologjik të gjuhës shqipe. Referim mbajtur në Konferencën ndërkombëtare: Mehmet Çeliku – Personalitet i kulturës shqiptare. Elbasan, 30-31 tetor 2015.

Në botim

 • Xhyra-Entorf, Jonida Studimi mbi levantinët i historianit Oliver Jens Schmitt. Në: Buletini shkencor i UE-së. Elbasan