Jonida Xhyra-Entorf

PĂ«rkthimi me shkrim shqip gjermanisht

PĂ«rkthimi me shkrim

Ju kërkoni një përkthyese profesioniste dhe kompetente për dokumentet tuaja?

Profesioni i përkthyesit me shkrim, duke përfshirë këtu jo vetëm vërtetimin zyrtar, por edhe dokumentin në stil të gjerë, nuk është i mbrojtur ligjërisht dhe jo rrallë ndeshim përkthime me cilësi të dobët, që nuk ofrojnë regjistrin dhe ligjërimin e përshtatshëm gjuhësor, përkthime që thjesht nuk tingëllojnë natyrshëm në gjuhën përkatëse.

Përkthimi me shkrim nënkupton transmetimin e një materiali të shkruar nga një gjuhë që shërben si pikënisje në një gjuhë tjetër të synuar. Një përkthim cilësor i fiksuar me shkrim kushtëzon domosdoshmërisht jo vetëm të kuptuarit e përmbajtjes, por edhe korrektësinë dhe dhuntinë e të shprehurit gjuhësor.

Etika profesionale, betimi i bërë si përkthyese zyrtare e licencuar dhe detyrimi ligjor për ruajtjen e sekretit profesional përbëjnë bazën e diskrecionit në punën time, kur është fjala për datat dhe të dhënat private. Të jeni të bindur që unë nuk e shpërdoroj mirëbesimin tuaj dhe i përmbahem rreptësisht ruajtjes së sekretit profesional gjatë punës sime.

 „TĂ« pĂ«rkthesh Ă«shtĂ« sikur tĂ« luash njĂ« pjesĂ« muzikore. Natyrisht qĂ« je i detyruar t‘i bindesh partiturĂ«s qĂ« ke pĂ«rpara, por secili luan megjithatĂ« sipas mĂ«nyrĂ«s sĂ« tij.“
Niels Brunse

ÇfarĂ« ofroj unĂ« nĂ« punĂ«n time si pĂ«rkthyese me shkrim?

 • Kontakt tĂ« drejtpĂ«rdrejtĂ«, pa ndĂ«rlikimet burokratike qĂ« sjell njĂ« agjenci.
 • PĂ«rkthim me profesionalitet tĂ« lartĂ«, duke ruajtur me besnikĂ«ri tĂ« gjitha hollĂ«sitĂ« formatuese tĂ« tekstit pikĂ«nisĂ«s dhe duke ju pĂ«rmbajtur kontekstit kulturor.
 • CilĂ«si tĂ« garantuar jo vetĂ«m pĂ«rmes zotĂ«rimit tĂ« shqipes si gjuhĂ« nĂ«ne dhe gjermanishtes nĂ« tĂ« njĂ«jtin nivel, por edhe pĂ«rmes dijes sĂ« thellĂ« shkencore pĂ«r gjuhĂ«t shqip dhe gjermanisht.
 • PĂ«rkthim korrekt duke respektuar njĂ«kohĂ«sisht stilin, regjistrin gjuhĂ«sor dhe terminologjinĂ« nĂ« tekstin e synuar.
 • Respektim tĂ« veçorive ndĂ«rkulturore dhe sociokulturore gjatĂ« pĂ«rkthimit.
 • Lektorat pĂ«rmes njĂ« native speaker nĂ« gjermanisht.
 • KompetencĂ« tĂ« gjerĂ« hulumtuese nĂ« fusha nga mĂ« tĂ« ndryshmet pĂ«rmes kulturĂ«s shkencore universitare dhe pasuniversitare (diplomim universitar nĂ« ShqipĂ«ri dhe nĂ« Gjermani, doktorim nĂ« Universitetin Ludwig-Maximilian tĂ« Mynihut.
 • PĂ«rvojĂ« pune 25 vjeçare pĂ«r gjuhĂ«t shqip dhe gjermanisht duke pĂ«rkthyer tekste dhe dokumente nga mĂ« tĂ« ndryshmet.
 • SpektĂ«r tĂ« gjerĂ« dijesh aktuale lidhur me leksikun nĂ« pĂ«rgjithĂ«si dhe atĂ« terminologjik nĂ« veçanti, pĂ«rmes njĂ« kualifikimi dhe angazhimi shkencor tĂ« vijueshĂ«m nĂ« Gjermani, ShqipĂ«ri dhe KosovĂ«.
 • Formatim tĂ« njĂ«jtĂ« me origjinalin gjatĂ« pĂ«rkthimit, duke lehtĂ«suar kĂ«sisoj ndjeshĂ«m marrĂ«dhĂ«nien me entet dhe organet zyrtare.
 • Respektim rigoroz tĂ« afatit, duke jua dĂ«rguar pĂ«rkthimin sipas dĂ«shirĂ«s me postĂ« ose nĂ« formĂ« elektronike.
 • Diskrecion tĂ« plotĂ«, nĂ« raste konkrete edhe pĂ«rmes njĂ« marrĂ«veshjeje me shkrim pĂ«r ruajtjen e sekretit profesional.

ÇfarĂ« pĂ«rkthej unĂ«?

Përkthime të licencuara

 • Certifikata tĂ« tĂ« gjitha llojeve (certifikata lindjeje, martese etj.)
 • DĂ«ftesa shkolllore, diploma shkollore dhe universitare
 • Dokumentacioni aplikues pĂ«r lirimin dhe marrjen e nĂ«nshtetĂ«sisĂ«
 • Leje vozitjeje pĂ«r automjet
 • DĂ«shmi penaliteti
 • Dokumente identiteti
 • VĂ«rtetime zyrtare tĂ« çdo lloji

Tekste juridike

 • Vendime gjykate
 • Tekste ligjore
 • Certifikata
 • Dokumentacion trashĂ«gimie
 • Dokumentacion birĂ«simi
 • Dokumentacion kontratash (kontrata blerjeje, furnizimi apo martese)
 • Kushtet e pĂ«rgjithshme tĂ« kontratĂ«s
 • Prokura
 • Dokumentacion dogane pĂ«r import dhe eksport

Përkthime në fushën e mjekësisë

 • Relacione mjekĂ«sore
 • Ekspertiza mjekĂ«sore
 • Informacione pĂ«r pacientĂ«
 • Letrat shoqĂ«ruese tĂ« medikamenteve
 • Evidenca mjekĂ«sore
 • Shpjegime pĂ«r produkte tĂ« ndryshme
 • Dokumentacion pĂ«r teknologjinĂ« farmaceutike
 • Dokumentacion pĂ«r teknikĂ«n mjekĂ«sore dhe laboratorike
 • Dokumentacion pĂ«r menaxhimin shĂ«ndetĂ«sor dhe pĂ«rkujdesjen shĂ«ndetĂ«sore

Përkthime të tjera të specializuara (ndër të tjera në fushën e politikës, financës, ekonomisë, marketingut, turizmit)

 • Dokumentacion shoqĂ«rues pĂ«r fushat e mĂ«sipĂ«rme
 • UdhĂ«zues pĂ«rdorimi
 • ManualĂ« teknikĂ«
 • Broshura, prospekte, fletĂ«palosje
 • KatalogĂ« pĂ«r produkte tĂ« ndryshme

Dokumente dhe tekste të llojeve të ndryshme

 • Dokumentacionin pĂ«rkatĂ«s pĂ«r konkurrim (CV, letĂ«r motivimi apo shoqĂ«ruese)
 • TĂ« gjitha format e korrespondencĂ«s private (letra, mail-e)
 • Parashtrime, ligjĂ«rata, botime
 • Faqe elektronike

Cilësia e përkthimeve të ofruara garantohet edhe nga mundësia e këshillimit me një specialist/e për fushat e përmendura më sipër. Gjatë një bisede paraprake lidhur me kërkesën tuaj ju mund të bindeni për cilësinë e punës që ju ofroj. Në rast se keni pyetje të tjera ose dëshironi një ofertë konkrete, ju lutem më kontaktoni.

Shembuj konkretë nga përkthimet e mia

Gjuha shqipe

Gjuha shqipe bën pjesë në familjen e gjuhëve indoevropiane. Ajo krijon brenda familjes së gjuhëve indoevropiane një degë të veçantë dhe nuk ka lidhje prejardhjeje me asnjërën nga gjuhët e tjera të kësaj familjeje.

Shqip

Ku flitet sot shqip?

Gjuha shqipe flitet sot nga afĂ«rsisht gjashtĂ« milion njerĂ«z. Shqip flitet jo vetĂ«m nĂ« RepublikĂ«n e ShqipĂ«risĂ« por edhe nĂ« KosovĂ«, nĂ« perĂ«ndim e veriperĂ«ndim tĂ« RepublikĂ«s ish-jugosllave tĂ« MaqedonisĂ«, nĂ« jugperĂ«ndim tĂ« SerbisĂ«, nĂ« pjesĂ«n juglindore tĂ« Malit tĂ« Zi si dhe nĂ« krahinĂ«n e ÇamĂ«risĂ«, nĂ« veriperĂ«ndim tĂ« GreqisĂ«. PĂ«rveç kĂ«saj shqip flitet edhe nĂ« kolonitĂ« e krijuara nĂ« periudhĂ«n e vonĂ« bizantine dhe nĂ« atĂ« osmane nĂ« Greqi e ItalinĂ« e Jugut. Duhet thĂ«nĂ« se shqipja qĂ« flitet kĂ«tu Ă«shtĂ« njĂ« gjuhĂ« arkaike e cila nĂ« rrjedhĂ«n e kohĂ«s ka pĂ«suar ndikime tĂ« forta prej greqishtes e italishtes.

Dialektet e shqipes

Gjuha shqipe ndahet në dy dialekte kryesore, në dialektin gegë e atë toskë. Si kufi gjeografik për dy dialektet shërben lumi Shkumbin në Shqipërinë e Mesme. Në veri të tij, pra në Shqipërinë e Veriut, në Kosovë, Maqedoni e Mal të Zi flitet gegërisht, ndërsa në jug të tij, në Greqi dhe në Italinë e Jugut flitet toskërisht. Dy dialektet kryesore dallohen në aspektin fonologjik e leksikor prej njëri-tjetrit dhe përfshijnë brenda tyre shumë variante dialektore.

Standardizimi i gjuhës shqipe u vendos në Kongresin e Drejtshkrimit në vitin 1972. Ky standardizim paraqet një kompromis midis dy dialekteve, i cili vazhdon të ekzistojë edhe sot. Gjuha letrare shqipe përmban në fonetikë e gramatikë kryesisht elemente të toskërishtes veriore dhe dëshmon në fushën e leksikut elemente të shumta të dialektit gegë.